Pro dlužníky,

kteří insolvenci zvažují

Jak poznám, že jsem v úpadku?

V platební neschopnosti se nachází dlužník (jakýkoliv dlužník), který současně:

 • má více věřitelů (tedy nejméně 2)

 • má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti

 • není schopen tyto závazky plnit, což zákon to definuje tak, že:

 • Dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků;

 • Neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti;

 • Není možné dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí;

 • Nesplnil povinnost předložit seznam svého majetku, závazků a zaměstnanců.

Předlužen je takový dlužník (pouze právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel), který současně:

 • Má více věřitelů (tedy nejméně 2);

 • Souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Pokud je tedy Vaším jediným problémem pouze několikadenní zpoždění při placení těchto závazků, v úpadku se nenacházíte. Pokud však vzniká delší prodlení s jejich neplacením a začnou vznikat další dluhy například z neplacení daní a odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, pokut, poplatků za telefon či drobných úvěrů, případně jsou proti Vám vedeny exekuce, již pro Vás insolvenční řízení může připadat v úvahu.

Jaké jsou vůbec způsoby řešení úpadku?

Existují tři způsoby řešení úpadku, a to:

1. konkurs

2. reorganizace

3. oddlužení.

Co je to konkurs?

Konkurs je likvidační způsob řešení úpadku, který je určen pro fyzické i právnické osoby a spočívá v kompletním zpeněžení majetku (tzv. majetkové podstaty) dlužníka a následném poměrném uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů. Důležité je, že po skončení konkursu neuspokojené pohledávky nezanikají a věřitelé se jich mohou dále domáhat například prostřednictvím exekuce.

Co je to reorganizace?

Reorganizace je naopak sanační způsob řešení úpadku, při kterém je zachován provoz dlužníkova závodu, a jsou realizována ozdravná opatření. Je určen tedy pro fyzické i právnické osoby, které jsou podnikateli a splní zákonem předepsaný podmínky obratu a počtu zaměstnanců, či se na reorganizaci takový podnikatel dohodne s většinou svých věřitelů.

Co je to oddlužení?

Oddlužení patří mezi sanační způsoby řešení úpadku a je určeno standardně pouze pro fyzické a právnické osoby, které nejsou podnikateli. Oddlužení je realizováno buď plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (a to od 1.6.2019), nebo zpeněžením majetkové podstaty. Na rozdíl od konkursu je po skončení oddlužení možné dlužníkovi přiznat osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek.

Co je třeba udělat pro povolení oddlužení?

Prvním krokem je sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem. Tento návrh se podává u krajského soudu, jehož příslušnost se určí zásadně dle bydliště dlužníka. Se sepsáním tohoto návrhu Vám může naše kancelář pomoci.

Jak podat insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení?

Pokud nejste osobou s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském studijním oboru, musíte se ohledně sepsání a podání tohoto návrhu obrátit na advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo právnickou osobu, které byla udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Nikdo jiný totiž není oprávněn Vám tyto právní služby poskytnout. V případě, že nebude splněna podmínka výše uvedená, soud nebude k Vašemu návrhu přihlížet.

Jaké jsou podmínky oddlužení a co udělat pro jejich splnění?

Před podáním návrhu je třeba řádně posoudit Vaši majetkovou situaci a propočítat, zda budete vůbec schopni v rámci splátkového kalendáře zaplatit zákonem stanovenou splátku. Dle současného názoru soudů bude nutno uhradit částku cca 2.200,- Kč měsíčně + běžné výživné + náklady zhotovitele insolvenčního návrhu. Obecně samozřejmě doporučujeme plnit oddlužení nejméně na 30 procent pohledávek nezajištěných věřitelů. Jestliže by Vaše příjmy nebyly dostačující, lze chybějící částku zajistit pomocí smlouvy o důchodu (v praxi označovaná též jako darovací smlouva), na základě které se Vám jakákoliv třetí osoba zaváže poskytovat každý měsíc po dobu trvání splátkového kalendáře určitý finanční příspěvek. Byť nová právní úprava účinná od 1.6.2019 již důsledně nevyžaduje hranici 30 procent, rozhodně vstup do oddlužení bude pro dlužníka jednodušší, pokud v jeho případě bude předpoklad, že tuto hranici během pěti let splní.

Pro dlužníky,

když insolvence probíhá

Jak poznám, že mé insolvenční řízení bylo zahájeno?

Insolvenční řízení se zahajuje vyhláškou. V insolvenčním rejstříku můžete online sledovat průběh svého insolvenčního řízení, protože soud v něm zveřejňuje velké množství dokumentů (Vaše podání, zprávy insolvenčního správce, svá usnesení apod.).

Co pro mě znamená, že se mnou bylo zahájeno insolvenční řízení?

Především to znamená, že na majetek náležející do majetkové podstaty nesmí být prováděny exekuce. Výjimka platí pro pohledávky za majetkovou podstatou (hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, daně, poplatky a pojistné na sociální zabezpečení aj.) a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (pracovněprávní pohledávky Vašich zaměstnanců, zákonné výživné aj.), které mohou být i po zahájení insolvenčního řízení uspokojovány exekucí, avšak pouze na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. Dále to znamená, že vůči Vám mohou věřitelé své pohledávky uplatnit jen přihláškou v rámci insolvenčního řízení. Zároveň nesmíte nikoliv zanedbatelně zmenšit svůj majetek nebo zapříčinit podstatné změny v jeho skladbě nebo využití.

Jak bude řízení probíhat po zveřejnění vyhlášky o jeho zahájení?

Soud rozhodne, zda se dlužník nachází v úpadku. Pokud ano, vydá rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat několik výroků:

 • zjištění úpadku dlužníka – „Z j i š ť u j e s e úpadek dlužníka XXX.“

 • ustanovení insolvenčního správce pro dané řízení – „Insolvenčním správcem se ustanovuje XXX.“

 • údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí – „Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dnem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku / dnem XXX v XXX.“

 • výzvu věřitelům, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká mají zajišťovací práva k dlužníkovu majetku

 • výzvu věřitelům k přihlašování pohledávek ve lhůtě 2 měsíců

  Další výroky se liší podle toho, zda je nebo není s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení.

Pokud je, obsahuje rozhodnutí dále:

 • výzvu, aby přihlášení věřitelé insolvenčnímu soudu případně sdělili svůj zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu

 • výrok o povinnosti dlužníka platit zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Pokud není, obsahuje rozhodnutí dále:

 • místo a termín konání schůze věřitelů (do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku)

 • místo a termín přezkumného jednání (do 2 měsíců po skončení lhůty pro přihlašování pohledávek).

Pokud je rozhodnutí o úpadku vydáno na základě Vašeho (dlužnického) insolvenčního návrhu, není proti němu přípustné odvolání. Pokud je vydáno na základě věřitelského insolvenčního návrhu, můžete se proti němu jako dlužník odvolat.

Kdo určí osobu, která bude mým insolvenčním správcem?

Na začátku řízení ustanoví insolvenčního správce do funkce v konkrétním řízení soud. Není to však na jeho libovůli, insolvenčním správcům jsou případy přiřazovány na základě rotačního systému (tzv. kolečka), do kterého může soud zasáhnout je ve výjimečných případech a svůj zásah musí odůvodnit.

Velmi zjednodušeně si „kolečko“ představte jako skupinu insolvenčních správců, které může soud ve Vašem řízení ustanovit do funkce, přičemž v této skupině je přesně dané pořadí. Do „kolečka“ se insolvenční správce dostane tak, že má v obvodu příslušného krajského soudu sídlo nebo provozovnu. V určitém okamžiku pak soudce zažádá o určení osoby správce a systém mu přidělí správce, který je v daný okamžik na prvním místě v kolečku. Soudce pak tohoto správce obvykle ustanoví do funkce ve Vašem řízení a takový správce se pak automaticky posouvá na konec kolečka, kde čeká, než i další správci před ním dostanou nějaký případ, teprve pak může přijít znovu na řadu.

V průběhu řízení však může dojít ke změně insolvenčního správce v případě, že se tak rozhodnou věřitelé. Pokud je způsobem řešení úpadku oddlužení, musí pro odvolání správce a ustanovení nového hlasovat nadpoloviční většina všech věřitelů, přičemž tito věřitelé musí mít zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek.

Vy jako dlužník tedy nemůžete rozhodnout o změně správce. Můžete navrhnout jeho zproštění, pokud insolvenční správce neplní řádně své povinnosti, nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo závažně porušil důležitou povinnost (podrobné informace k takové stížnosti naleznete v sekci Stížnost na insolvenčního správce), nemáte však nárok na to, aby soud správce opravdu zprostil a ustanovil nového. Nemůžete případně ovlivnit výběr tohoto nového insolvenčního správce.

Kolik činí záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce?

Výše zálohy činí částku 900,- Kč plus DPH 21 % (tedy 1.089,- Kč, v případě společného návrhu manželů částku 1.350,- Kč plus DPH 21 % (1.633,50 Kč), a to za každý měsíc trvání oddlužení.

Jak dlouho trvá lhůta pro přihlášení pohledávek?

Lhůta je nově dvouměsíční pro všechny typy řešení dlužníkova úpadku a počíná běžet ode dne, kdy je v insolvenčním rejstříku zveřejněno výše uvedené usnesení o úpadku. Po uplynutí této lhůty již není zásadně možné (s určitými výjimkami) tyto pohledávky přihlásit.

Mohu popírat pohledávky, a jak je popírá insolvenční správce?

Jednou ze základních povinností správce je přezkoumání pohledávek. Případné popírání však závisí na jeho úvaze a právní analýze, ani soud ani Ministerstvo spravedlnosti nemůže insolvenčnímu správci nařídit, aby (ne)popřel pohledávku. Neznamená to však, že si insolvenční správce může dělat, co chce – jeho úvaha o (ne)popření pohledávky musí být odborná a rozumná a měla by vycházet zejména z informací, které mu jako dlužník poskytnete. Pokud by správce nepostupoval s odbornou péčí, může přicházet v úvahu jeho odpovědnost za škodu, případně za přestupek.

Máte právo vyjádřit ke každé pohledávce své stanovisko (ať už na přezkumu u správce v případě oddlužení nebo na přezkumném jednání u soudu v případě konkursu a reorganizace), nemáte však právo žádat po správci, aby on zaujal stejné. Obecně však Vaše popření nemá vliv na zjištění pohledávky (tj. popřením dlužníka není nijak právně zpochybněna její existence), výjimka existuje u oddlužení – pokud v oddlužení dlužník popře nevykonatelnou pohledávku, musí věřitel do 30 dnů ode dne schválení zprávy o přezkumu podat u soudu žalobu, jinak se k jeho pohledávce popřené co do pravosti (tedy pohledávky, u které byla popřena vůbec její existence) nebude přihlížet.

Co následuje po povolení oddlužení?

Po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek proběhne osobní jednání s insolvenčním správcem. Termín a místo konání Vám sdělí insolvenční správce nejméně 7 dní předem.

Jak bude probíhat jednání s insolvenčním správcem?

Předmětem jednání je především přezkoumání přihlášených pohledávek. Přezkoumání pohledávek spočívá v tom, že sdělíte insolvenčnímu správci k jednotlivým pohledávkám své stanovisko (tj. zda pohledávky uznáváte či nikoli).

Bude probíhat ještě nějaké jednání u soudu?

Standardně již neprobíhá žádné jednání u soudu, neboť jej nahrazuje právě jednání s insolvenčním správcem. Jednání u soudu je pouze v případě konkursu, má dvě části:

 • přezkumné jednání, na němž jsou posouzeny (přezkoumány) přihlášené pohledávky

 • schůze věřitelů – zde věřitelů účastníci se schůze hlasují o jednotlivých otázkách týkajících se řízení (volí věřitelský výbor nebo zástupce, hlasují o způsobu řešení úpadku atd.)

Co se bude dít po schůzce s insolvenčním správcem?

Poté, co proběhne jednání s insolvenčním správcem, je třeba vyčkat na usnesení soudu, kterým soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře. O oddlužení tedy soud rozhoduje ve dvou krocích. Nejprve vydává usnesení o jeho povolení a poté až o jeho schválení.

Jak dlouho trvá splátkový kalendář?

Splátkový kalendář trvá po dobu pěti let. V některých případech může oddlužení trvat i tři roky, především v těch případeh, kdy jste schopen během tříleté doby uhradit 60 procent svých závazků vůči nezajištěným věřitelům. Váš insovlenční návrh je nezbytné z těchto důvodů konzultovat s profesionálem.

Kdy dojde k zahájení splátkového kalendáře?

V usnesení, kterým soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře, soud stanoví měsíc, kdy bude zahájen splátkový kalendář.

Může splátkový kalendář skončit dříve?

Ano, splátkový kalendář může výjimečně skončit před uplynutím stanovené doby, a to v okamžiku, kdy bude zaplaceno 100 % Vašich dluhů.

Kdo vypočítává a provádí srážky z příjmů?

Srážky z příjmů dlužníka vypočítává a provádí zásadně přímo plátce příjmu (typicky zaměstnavatel).

Jak zjistím výši srážek pro oddlužení?

Pokud by Vás zajímala výše srážek nebo částky, která Vám bude vyplacena, je vhodné použít insolvenční kalkulačku, viz https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ . V insolvenčním návrhu, případně na jednání s insolvenčním správcem, můžete navrhnout jinou výši měsíční splátky, v podstatě požádat o fixní splátku, obecně nižší, než jaká by měla být dle právní předpisů. Důvod je třeba doložit (například zvýšené výdaje na bydlení, zdravotní pomůcky atd.). Následně se Vám však zvyšuje hranice splacení dluhů z 30% na 50%.

Mám povinnost platit zálohu na odměnu a hotové výdaje i v průběhu splátkového kalendáře?

Po dobu splátkového kalendáře již nebudete dále platit zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, neboť si tuto částku insolvenční správce vyplatí z provedené srážky.

Jakým způsobem je v oddlužení placeno výživné?

Pokud máte soudním rozhodnutím stanovenou povinnost platit výživné, bude tato částka placena insolvenčním správcem ze sražené částky. Podmínkou však je, aby vyživovaná osoba, resp. její zákonný zástupce, písemně vyrozuměl insolvenčního správce o uplatnění této pohledávky. To lze učinit na formuláři, jehož vzor lze stáhnout na tomto místě. Případně je možné využít interaktivní formulář, který lze vyplnit pouze elektronicky. Ten je dostupný společně s pokyny pro vyplnění zde odkaz: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.

V jaké lhůtě je nutné vyrozumět insolvenčního správce o uplatnění výživného?

Pro zaslání vyrozumění o uplatnění výživného není stanovena žádná lhůta. Je to tedy možné učinit kdykoliv v průběhu oddlužení. Přesto doporučujeme, aby k tomu došlo co nejdříve, neboť v opačném případě nebude výživné placeno.

Jaké mám povinnosti po dobu trvání splátkového kalendáře?

V průběhu plnění splátkového kalendáře máte především následující povinnosti:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste nezaměstnaní, o získání příjmu usilovat; nesmíte rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat;
 • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který jste neuvedli v seznamu majetku, ač jste tuto povinnost měli, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře;
 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání;
 • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání;
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení;
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody;
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které byste nemohli v době jejich splatnosti splnit.
Proč insolvenční správce zpeněžuje můj byt či dům, kde bydlím?

Je důležité vědět, že i v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře může dojít k prodeji Vašeho bytu nebo domu, pokud Vaše nemovitosti představují zajištění pohledávky věřitele. Zajištěný věřitel (věřitel z takové pohledávky) se totiž i v případě oddlužení splátkovým kalendářem uspokojuje ze zpeněžení zajištění (Váš dluh zajištěnému věřiteli je tedy zaplacen z peněz, které jsou získány prodejem bytu či domu).

Zajištěný věřitel má možnost dát insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení, kterým se správce musí řídit (smí jej odmítnout pouze tehdy, domnívá-li se, že by předmět zajištění bylo možno prodat výhodněji). Není to tedy rozhodnutí správce, ale zajištěného věřitele.

Proč se mnou insolvenční správce nekomunikuje a neinformuje mě?

Je třeba chápat, že insolvenční správce není Váš zástupce nebo advokát. Pokud projevíte zájem o nějaké informace, měl by Vám je insolvenční správce v přiměřené době poskytnout, není však jeho povinností s Vámi denně komunikovat a podrobně Vám vysvětlovat jeho postup. Insolvenční správce Vám není oprávněn poskytovat právní poradenství. Hlavním zdrojem informací o insolvenčním řízení je totiž insolvenční rejstřík, ve kterém insolvenční soud zveřejňuje naprostou většinu dokumentů. Kromě toho jsou práva dlužníka chráněna tím, že jsou mu nejdůležitější rozhodnutí písemně doručována. Také můžete využít svého práva nahlédnout u insolvenčního soudu do svého soudního spisu, případně požádat soud, aby insolvenčnímu správci uložil se k jeho dotazům vyjádřit. Odpověď insolvenčního správce pak bude zveřejněna v insolvenčním rejstříku.

Jak insolvenční řízení (oddlužení) končí?

Insolvenční řízení (a tedy i oddlužení) končí právní mocí rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení.

Budu osvobozen od zbytku svých dluhů?

Jestliže splníte řádně a včas všechny své povinnosti, vydá insolvenční soud usnesení, kterým Vás osvobodí od placení pohledávek v rozsahu, ve kterém nebyly tyto pohledávky v oddlužení zaplaceny. Osvobození se vztahuje mimo jiné i na pohledávky věřitelů, kteří se opomněli přihlásit.

Vztahuje se osvobození na všechny dluhy?

Osvobození se netýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která Vám byla uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Pochopitelně se osvobození netýká ani případných „nových“ pohledávek, které by Vám vznikly po dobu trvání oddlužení.

Může mi soud přiznané osvobození vzít?

ANO, soud Vám může přiznané osvobození odejmout, pokud zjistí, že:

 • ke schválení oddlužení nebo přiznání osvobození vedlo Vaše podvodné jednání nebo že jste poskytl/a zvláštní výhody některým věřitelům – na návrh věřitele podaný do 3 let od právní moci usnesení o přiznání osvobození;

 • jste byl/a do 3 let od právní moci usnesení o přiznání osvobození pravomocně odsouzen/a za úmyslný trestný čin, kterým jste podstatně ovlivnil/a schválení nebo provedení oddlužení nebo přiznání osvobození nebo kterým jste jinak poškodil/a věřitele.

Co se stane, pokud přestanu plnit splátkový kalendář?

V takovém případě Vám soud může zrušit schválené oddlužení a prohlásit na Váš majetek konkurs. Nevýhodou konkursu je, že v něm nedochází k osvobození od placení zbytku Vašich dluhů. Případně soud Vaše insolvenční řízení zastaví, nemáte-li žádný majetek, který by mohl být zpeněžen. V případě, že jste fyzická osoba podnikatel, v obou případech Vám vzniká překážka pro živnostenské oprávnění, případně nesplňuje požadavky dle jiných právních předpisů pro výkon podnikání.

Co se stane, pokud v průběhu 5 let zaplatím nezajištěným věřitelům méně něž 30 % jejich pohledávek?

Pokud by k této situaci došlo, soud bude velmi podrobně zkoumat průběh Vašeho oddlužení. Pokud Vám však po dobu 5 let nebylo oddlužení zrušeno a neporušil jste svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po Vás bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek Vašich věřitelů, soud bude mít za to, že je oddlužení splněno.